Polityka Prywatności  RODO

Szanowni Państwo,
informujemy, iż nasza firma może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z charakterem wykonywanej działalności. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w toku naszej pracy bądź bezpośrednio od Pani/Pana, z powszechnie dostępnych źródeł (np. ze strony internetowej) bądź od osób trzecich w ramach świadczenia przez nas dla nich usług, wskazujemy co następuje:Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:
Administrator danych osobowych
Maciej Skrzyczewski prowadzący indywidualną działalność pod firmą MADRUK Maciej Skrzyczewski z siedzibą w Pyrzycach, ul. Kwiatowa 33, 74 – 200 Pyrzyce, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych, nr. tel. 91 307 69 00, kom. 604 132 635, email: madruk@madruk.eu
Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:
1. na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. w celu wykonania i na podstawie umowy lub umów, którą lub które zawarliśmy lub zawrzemy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie danych, które przetwarzamy:
Przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, NIP, Pesel.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.
Okres przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawartych umów będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Pana/Pani dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane będą przez okres negocjowania umowy raz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz Pani/Pan się z nami kontaktował w sprawie jej zawarcia.
Odbiorcy danych
Jeżeli realizujemy dla Pana/Pani umowę o świadczenie usług, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe i informatyczne, oraz współpracujący z nami specjaliści w zakresie wykonywanych przez nas usług.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: madruk@madruk.eu
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Szukaj